ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE INSCHRIJVING - EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities


In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden en algemene inschrijving- en betalingsvoorwaarden - 
Peter van Asten
2Ontwikkel Jezelf.NU is een onderdeel van Peter Van Asten en is gevestigd in de Broekstraat 37, 6616AB Hernen (gemeente Wijchen) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09108129,
3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Peter van Asten wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
4. Onder Peter van Asten vallen de activiteiten als trainingen, lezingen, Masterclasses en online WORKshops met titels als , Impact Van D.O.E.N.®, Impact van  Spiegelen, Spreken met PASSIE!, De Kracht van Gedachten en Leiderschap als zodanig gelden de hieronder vernoemde voorwaarden voor al deze activiteiten.
5. De algemene voorwaarden bestaan uit 11 artikelen.Artikel 2. Algemeen


1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Peter van Asten en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ontwikkel Jezelf.NU, voor de uitvoering waarvan door Peter van Asten derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Peter van Asten en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
4. Indien Peter van Asten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Peter van Asten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.Artikel 3. Prijs en betaling


1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een boete verschuldigd van 1% per dag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Peter van Asten echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.Artikel 4. Aansprakelijkheid


1. Peter van Asten is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Peter van Asten in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
2. Voor zover Peter van Asten, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Peter van Asten verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Peter van Asten in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Peter van Asten beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging


1. Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de Klant van de overeengekomen training geschiedt per e-mail: contact@petervanasten.nl
2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 99,-- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de training is annulering niet meer mogelijk.
3. In overleg kan besloten worden om de training op een later moment te volgen. Indien dit niet mogelijk is, er geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt dit gezien als annulering volgens artikel 5.2.Het eindoordeel ligt in handen van Peter van Asten. Bij zo’n verplaatsing een bedrag van € 49,-- aan administratiekosten in rekening gebracht.
4. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Peter van Asten.Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten


1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Peter van Asten of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Peter van Asten ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peter van Asten niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
3. De Klant is aan Peter van Asten per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Daarnaast heeft Peter van Asten het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Peter van Asten aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens


De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Peter verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Peter van Asten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Peter van Asten. De Klant en Peter van Asten zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Een en ander is ook vastgelegd in de Privacyverklaring.Artikel 8. Overige rechten Peter van Asten


1. In geval van een (ter beoordeling van Peter van Asten) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt Peter van Asten zich het recht voor de betreffende training te verplaatsen c.q. niet door te laten gaan.
2. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Peter van Asten zich het recht voor om programma’s van trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
3. Peter van Asten behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor de training wijzigt.
4. Peter van Asten behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Peter van Asten aangeboden trainingen.
5. Peter van Asten behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van promotie van de aangeboden trainingen.Artikel 9. Verjaring en verval


Alle rechtsvorderingen jegens Peter van Asten, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Peter van Asten partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Peter van Asten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Artikel 11. Overig


Door inschrijving voor de één van de Peter van Asten trainingen/cursussen/lezingen/Masterclasses gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en inschrijving- en betalingsvoorwaarden van Peter van Asten.


Copyright © 2019 - 2020 Peter van Asten